Етапи на строителство на сглобяеми къщи

Как протича стъпка по стъпка построяването на сглобяема къща

I.   Документи за строеж

II.  Нулев цикъл

Изграждане на фундамент: Изготвянето и формирането на цената на фундамента се прави при положение, че той вече, е изработен и одобрен от съответните контролни органи.

III.  Груб строеж

В тази графа влизат направата и монтирането на елементите на жилището на работната площадка, спрямо конструктивния проект.  При грубия строеж, проекта на сградата представлява външни и вътрешни стени, покрив, отвори за прозорци и врати, като в него не са показани допълнителните материали, които ще бъдат необходими за привеждането на сградата в завършен вид, които ще бъдат съгласувани с Вас на следващия етап от строежа, който ние сме нарекли – довършителни работи.

IV.  Изграждане до ключ

Най-приятната част от цялата работа. Този етап включва предаването на жилището в ръцете на клиента, след като всичко бъде окончателно завършено. След приключването на този етап, то сградата, е готова за въвеждане в експлоатация(АКТ 16).

 V. Въвеждане в експлоатация

Какво трябва да се направи, за да може сградата да получи необходимото разрешение за ползване

След като окончателно бъде завършен строежа, то се съставя екзекутивна документация, в която са отразени незначителните отклонения от първоначално съгласувания проект с изпълнителя или от лице, което, е определено от възложителя. За да бъде в пълен комплект, екзекутивната документация трябва да разполага с пълен набор от чертежи за направените строителни и монтажни работи. След което екзекутивната документация се заверява от възложителя, строителя, лицето, което, е установило авторски надзор, от физическото лице, което, е упражнило технически контрол за част „Конструктивна”, и от лицето, което, е направило строителния надзор. Документацията се предава с печат на съответната администрация, който се поставя върху всичките графични и текстови материали.

Важно, е да отбележим, че екзекутивна документация не се представя, в случай, че строежа, е изпълнен изцяло в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.

След като окончателно бъде завършен строежа, то , проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор изготвят констативен акт, с който гарантират, че строежа, е направен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите за спазване на техническите спецификации и изискванията за достъпна среда, и условията на сключения договор. Към акта се прилагат и протоколите за успешно направените единични тествания на машините и съоръженията. С него се извършва и предаването на завършения строеж от строителя на възложителя. Като бъде приключена и тази процедура, възложителя може да пристъпи към въвеждане на обекта в експлоатация.

Компетентен орган

За издаването на разрешително за използване на строежа, трябва да се обърнете в писмен вид към съответния компетентен орган. При положение, че разрешителното се отнася за строежи от 1-ва, 2-ра или 3-та категория, то трябва да адресирате молбата си към началника на ДНСК или до началника на РДНСК, спрямо предоставените му права от началника на ДНСК. В молбата си трябва да посочите точен адрес и телефон за обратна връзка.

 

Идейни проекти за сглобяеми къщи